Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Oznámení úřadu městyse
9. 5. 2024 10:00

MJED 1983/2024 ze dne 9. 5. 2024

nájmu pozemku parc. č. 1936, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2 a výpůjčky části pozemku parc. č. 1747/1, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, bezprostředně přiléhající k pronajaté parcele č. 1936, obě parcely zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice, předem určeným zájemcům – panu B.V., bytem Brno, panu J.V. bytem Brno, a paní I.V., bytem Brno.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady městyse Jedovnice dne 26. 4. 2024 usnesením č. 28/5.

Tento záměr nájmu a výpůjčky předem určeným zájemcům nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.


Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 – Hana Hrušková, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Podrobnosti na úřední desce.

Přílohy:
  Prosím čekejte...