Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměry

Oznámení úřadu městyse
5. 6. 2024 16:22

Záměry MJED 2482/2024 a MJED 2476/2024 ze dne 5. 6. 2024


Záměr MJED 2482/2024 – nájem části pozemku parc. č. 1370/7 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 23. 5. 2024 usnesením č. 29/15.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 21. 6. 2024 do 11:30 hod. na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci „ Úřad – Formuláře ke stažení – Majetek obce“.


Záměr MJED 2476/2024 – nájem pozemku parc.č. 1907, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m2 a výpůjčky části pozemku parc.č. 1747/1, ostatní plocha, o výměře cca 50 m2, obě parcely zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice, předem určenému zájemci – paní L.M., bytem Brno.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady městyse dne 23. 5. 2024 usnesením č. 29/16.

Tento záměr nájmu a výpůjčky předem určenému zájemci nevylučuje podávání nabídek jinými osobami do 21. 6. 2024.


Bližší informace jsou dostupné na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 – Hana Hrušková, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od těchto záměrů odstoupit.

Přílohy:
  Prosím čekejte...