SPOLEČENSKÉ A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Mateřské a rodinné centrum DYMÁČEK, z.s.

Naše centrum vzniklo dne 24. 9. 2008. Program probíhá na adrese Havlíčkovo náměstí 44, Jedovnice nebo v kulturním sále Jedovnice. Věnujeme se těhotným ženám, rodičům s dětmi od 0 do 6 let. 

Naše aktivity jsou dle pravidelného programu nebo se jedná o nárazové akce během roku dle období (bazárek, divadlo, přednášky atd.), a to i pro veřejnost. Jsme členem Sítě pro rodinu, z.s.

Facebookový profil

www.marcdymacek.cz


Občanské sdružení Klub rodičů při MŠ Jedovnice www.msjedovnice.cz


Sbor dobrovolných hasičů – www.hasicijedovnice.cz


Junák, svaz skautů a skautek – jedovnice.skau­ting.cz


Pionýrská skupina Jedovnice – www.jedovnice.cz/pionyr


Okrašlovací spolek obce Jedovnice, z.s. – www.osjedovnice.cz


Místní skupina Českého červeného kříže Jedovnice cervenykrizjedovnice@post.cz

Naše organizace byla založena 15. 12. 1949 za nemalého přispění tehdejšího jedovnického lékaře MUDr.Vašíčka, který se jako praktický lékař usadil v Jedovnicích v roce 1936.

První ustavující schůze se zúčastnilo 65 členů. MUDr. Vašíček byl zvolen prvním předsedou.

Organizovaly se kurzy první pomoci. Byla potřebná pomoc laiků při hromadných akcích jako bylo očkování, štítování plic apod. (byla to doba krátce po válce). Tito pomocníci pak byli k ruce MUDr. Vašíčka nejen v Jedovnicích, ale i v Kotvrdovicích, Krasové, Senetářově, Vilémovicích, Rudici. Byly zřízeny stanice první pomoci. Na nich působily dobrovolné sestry, které pomáhaly lékaři v ordinaci, donášely lidem léky a vyhledávaly ty, kteří potřebovali lékařské ošetření.

Tehdejší členové se podíleli na zlepšení zdravotnické a hygienické situace v Jedovnicích.

V pozdějším období se členové věnovali sběru léčivých bylin, druhotných surovin, účastnili se brigád ve prospěch naší obce, nyní městyse a pomáhali i v zemědělském družstvu. Měli na starosti zeleň na asfaltovém parkovišti a údržbu promenádní cesty kolem parkoviště.

Další rozsáhlou činností bylo školení mladých zdravotníků ve škole.

Tyto děti získaly vědomosti v oblasti první pomoci, bezpečného chování na silnici, poznávání a používání léčivých rostlin, v základech správné výživy, škodlivosti kouření, alkoholu, drog.

Mezi další důležité úkoly patřilo vyhledávání dobrovolných dárců krve.

V současné době se podílíme na charitativních akcích (sbírky pro Diakonii), když je třeba, pořádáme sbírky pro postižené oblasti živelnými pohromami. Zajišťujeme na požádání první pomoc při různých společenských a sportovních akcích.

Pořádáme přednášky nejen se zdravotnickou tématikou, zájezdy za krásami naší vlasti, vycházky po okolí.

Akce organizuje představenstvo společně s vedoucími hlídek, kterých máme 11.

V současnosti máme 90 členů.

Ve své činnosti spolupracujeme s Klubem dobré pohody, MO zdravotně postižených a komisí sociálně zdravotní při radě městyse. Vzhledem k vyššímu věkovému průměru našich členů je činnost zaměřena na mladší a starší seniory.

Přihláška pro nové členy – ke stažení.


Kynologický klub


Myslivecké sdružení


Rybářský svaz


Sdružení zdravotně postižených v ČR


Spolek Restart Jedovnice

je skupina nadšenců, kterým záleží na místě, kde žijí a kde to mají rádi. Naším cílem je snaha o zachování historického, kulturního i přírodního dědictví Jedovnic, vytváření prostoru ke komunitnímu setkávání a podpora sousedské sounáležitosti. V rámci našich aktivit se snažíme o rozvoj místní kultury, umění a cestovního ruchu, o zachování a obnovu významných budov, památek i tradičních řemesel.

Chceme poznávat a chránit přírodu a krajinu v Jedovnicích a okolí, uchovat místní identitu a historickou paměť.

Pořádáme veřejné akce, které mají vzdělávací i zábavný charakter, členové spolku se spolupodílí na samosprávě městyse.

Společně se snažíme přispívat k tomu, aby u nás doma v Jedovnicích bylo pěkné, příjemné a přátelské prostředí.

Kontakt: info@restartjedovnice.cz.

  Prosím čekejte...