ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE HW A SW - MĚSTYS JEDOVNICE

logaeummr-1.png (41 KB)

Cílem projektubyla modernizace stávajícího informačního a komunikačního systému městyse za účelem zvýšení efektivnosti územní veřejné správy a vytvořením podmínek pro zvýšení kvality a transparentnosti služeb poskytovaných veřejnou správou v rámci samosprávných agend. Hlavní podporované aktivity jsou tyto:

 • rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro modernizované informační systémy;
 • vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb;
 • modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

Výše popsané aktivity si kladou za cíl modernizovat územní veřejnou správu prostřednictvím rozvoje informační společnosti. Strategie popisovaného projektu „Rozšíření a modernizace HW a SW – Městys Jedovnice“ byla vypracována s ohledem na Strategii a její specifický cíl „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“. Strategie projektu rovněž navazuje na specifické cíle a podporované aktivity v rámci výzvy č. 28. Konkrétně se jedná o:

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v následujících tematických oblastech:

řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál),

elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow),

řízení vztahů se zákazníky – občany a podnikateli (objednávkové systémy apod.)

Dalším cílem bylo zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy na místní úrovni a snížení administrativního zatížení pracovníků veřejného sektoru. S rozvojem informačních a komunikačních technologií ve společnosti je spojeno mnoho multiplikačních efektů. ICT přispívají ke zvyšování kvality a efektivity práce, neboť umožňují snadněji sdílet informace, vytváří základ pro rozvoj nových služeb ve veřejné správě a celoplošně tak vyrovnává rozdíly v regionu. Modernizace HW a SW vybavení městského úřadu Jedovnice je nezbytným předpokladem pro vytvoření moderní fungující elektronické veřejné správy na území cele ČR, což je jeden ze strategických cílů vlády České republiky.


V rámci projektu došlo k rozšíření stávajícího informačního systému o nové moduly. Došlo k rozšíření stávajícího informačního systému o moduly zabezpečující správu elektrických dokumentů, jejich konverzi do požadovaného formátu a zabezpečení všech náležitostí jako jsou elektronické podpisy, kompletace metadat, aj. V návaznosti na předešlé aktivity úřadu došlo k zajištění transparentnosti veřejné správy a rozšíření podpory procesů využívaných koncovým zákazníkem, tedy občanem. V oblasti administrace a optimalizace systému došlo také k rozšíření funkčnosti.

V rámci projektu byly vytvořeny tři stěžejní výstupy, které navazují na klíčové aktivity projektu. V rámci projektu došlo k:

implementaci nových programových modulů do stávajících informačních systémů – evidence dokumentů a administrativní systém,

pořízení elektronické úřední desky,

pořízení podpůrného HW vybavení.

Hlavním výstupem projektu je aktualizovaný moderní elektronický systém veřejné správy. V rámci projektu došlo k vytvoření celistvého systému, který byl doplněn o nové a aktuální dílčí aplikace pro správu městského úřadu. Realizací projektu došlo ke zprovoznění systémových funkcí a s tím spojenou elektronizaci a automatizaci některých interních činností úředníků. Jmenovitě se jedná o:

 • Elektronická spisovna,
 • Registr konverzí,
 • Elektronické skartační řízení,
 • Správa uložených digitálních dokumentů,
 • Dokumentový server,
 • Právně průkazný protokol,
 • Kontrola platnosti certifikátu,
 • Inteligentní asistent
 • ZUD
  Prosím čekejte...