POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 1. Oficiální název: Městys Jedovnice

 2. Důvod a způsob založení:

  Obec vznikla v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 sb., ke dni 24.11.1990 jako územně správní jednotka s právní subjektivitou.

  Novela zákona č. 234/2006 Sb., o obcích, umožnila požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o navrácení historického titulu městys. Titul městys byl Jedovnicím navrácen 23.01.2007.

  Dle současných platných právních předpisů upravuje postavení městyse zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Městys je základním územním samosprávným celkem, který je vymezen hranicí území městyse. Má vlastní majetek, se kterým hospodaří. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  Působnost městyse je rozdělena na samostatnou (týká se záležitostí, které městys spravuje samostatně) a přenesenou (týká se záležitostí výkonu státní správy, které byly orgánům městyse svěřeny zákonem a vykonávají ji v obvodu své působnosti).

 3. Organizační struktura:

  - Zastupitelstvo městyse

   – Výbory zastupitelstva

  Rada městyse

   – Komise rady

  Starosta / místostarosta městyse

   – Úřad městyse

   – Tajemnice úřadu

   – Ekonomický odbor

   – Odbor výstavby a životního prostředí

   – Stavební úřad

 4. Zřizované organizace:

  – Obecní policie městyse Jedovnice

  – Jednotka Sboru dobrovolných hasičů městyse Jedovnice

  – Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace

  – Mateřská škola Jedovnice, příspěvková organizace

  – OLŠOVEC s. r. o.

 5. Kontaktní spojení:

  Kontaktní poštovní adresa: viz Úřad

  Adresy úřadoven pro osobní návštěvy: viz Úřad

  Úřední hodiny: viz Úřad

  Telefonní čísla: viz Kontakty

  Adresa internetové stránky: www.jedovnice.cz

  Adresa e-podatelny: viz Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy: viz Kontakty

  Datová schránka: 5scbdu2

 6. Případné platby lze poukázat na: KB Blansko, č.ú. 927631/0100

 7. IČ: 00 280 283

 8. DIČ: CZ 00 280 283

 9. Pozice pověřence pro ochranu osobních údajů zastává firma SEID, s. r. o., Nížkovice 142, 684 01 Nížkovice, e-mail: milan.seidler@seid.cz, tel.: 724 094 634.

  Seznam činností se zpracováním osobních údajů je uložen u tajemnice ÚM.

 10. Dokumenty

  - Seznam hlavních dokumentů: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

  - Rozpočet: viz Rozpočet městyse

 11. Žádosti o informace:

  Úřad městyse zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  – na úřední desce umístěné u vchodu do budovy úřadu

  – na elektronické úřední desce na adrese: viz Úřední deska

  – informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách: viz Úřad

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

  ústně, a to buď osobně na úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách a nebo telefonicky, viz. Úřad

  písemně na adrese: viz Úřad

  elektronickou poštou na e-mail: viz Úřad

 12. Příjem žádostí a dalších podání

  – podatelna ÚM

  – elektronická podatelna, viz Elektronická podatelna

 13. Opravné prostředky

  viz soubor ke stažení ZDE

 14. Formuláře

  viz Dokumenty ke stažení

 15. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy:

  – Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

  – Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

  – Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  – Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

  Vydané právní předpisy: viz Obecně závazné vyhlášky a nařízení

  Organizační řád ÚM: viz Organizační řád ÚM

 16. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací: viz Sazebník úhrad

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: –

 17. Licenční smlouvy

  Vzory licenčních smluv: Úřad městyse nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

  Výhradní licence: Úřad městyse neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 18. Zprávy o výsledcích kontrol

19. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

(Žádosti najdete zde):

20. Výsledky odpadového hospodaření obce:

  Prosím čekejte...