ÚZEMNÍ PLÁN

Změna č. 3 Územního plánu Jedovnice

Územní plán Jedovnice

(úplné znení po vydání poslední změny Je12 s nabytím účinnosti 11.04.2019)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 14.02.2013

A. Řešení ÚP (úplné znění).pdf
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000 (úplné znění).pdf
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 A (úplné znění).pdf
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 B (úplné znění).pdf
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000 A (úplné znění).pdf
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000 B (úplné znění).pdf
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000 A (úplné znění).pdf
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000 B (úplné znění).pdf
5 – Odkanalizování 1 : 5 000 A (úplné znění).pdf
5 – Odkanalizování 1 : 5 000 B (úplné znění).pdf
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 A (úplné znění).pdf
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 B (úplné znění).pdf
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 A (úplné znění).pdf
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 B (úplné znění).pdf
B. Odůvodnění řešení ÚP.pdf
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 A (úplné znění).pdf
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 B (úplné znění).pdf
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000.pdf
10 – Širší vztahy 1 : 50 000.pdf

Zpráva o uplatňování ÚP (období 01/2013 – 02/2017) s pokyny pro zpracování návrhů změn

Zpráva o uplatňování ÚP (období 03/2017 – 10/2021) s pokyny pro zpracování návrhů změn


Změna Je1

Datum nabytí účinnosti: 04.06.2014


Změna č.2 Územního plánu Jedovnice, zahrnující dílčí změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou dokumentací

Datum nabytí účinnosti: 11.04.2019

  Prosím čekejte...